Praha, 04 května 2021

VSTUP DO CHORVATSKA OD 1. DO 15. KVĚTNA 2021

Osoby, které nepřijíždějí bezprostředně ze států, resp. regionů EU/Schengenského prostoru s nízkým rizikem šíření Covid-19 podle aktuálního hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí („zelená zóna“), musí při vstupu předložit buď:

  • potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 metodou PCR, nebo antigenního rychlo-testu ze společného seznamu zemí EU zveřejněného Evropskou komisí, kdy od okamžiku testování do příjezdu na hraniční přechod neuplynulo více než 48 hodin,
  • potvrzení o očkování proti COVID-19, kdy uplynulo alespoň 14 dní od naočkování druhou dávkou, případně první dávkou, jedná-li se o očkovací látku, kterou se očkuje v jediné dávce,
  • pozitivní PCR nebo antigenní rychlo-test ze společného seznamu zemí EU, kterým se potvrzuje, že se dotyčná osoba uzdravila z nákazy virem SARS-CoV-2, provedeného v průběhu uplynulých 180 dnů a staršího 11 dnů, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 vydané lékařem (možný vzor zde),

nebo jim bude nařízena domácí izolace v Chorvatsku při možnosti otestovat se metodou PCR nebo antigenním rychlo-testem. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

Osoby, které prodělaly COVID-19, mající o tom příslušné potvrzení, které byly po prodělání nemoci COVID-19 očkovány minimálně jednou dávkou vakcíny proti COVID-19, nemusí předkládat potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, případně jsou osvobozeny od karantény, pokud od očkování uplynulo méně než 5 měsíců.

Z uvedených podmínek jsou vyňaty děti mladší 7 let, cestující v doprovodu zákonných zástupců, pokud jejich zákonní zástupci výše uvedené podmínky splňují.

Uvedené podmínky platí pro občany států EU, resp. Schengenského prostoru, jejich rodinné příslušníky, občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem na základě Směrnice Rady EU o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (2003/109/ES z 25. 11. 2003), a držitele povolení k pobytu vyplývajícím z jiných směrnic EU nebo z národního práva, nebo držitele dlouhodobých víz, přijíždějí-li z třetích zemí. Od výše uvedených podmínek vstupu jsou osvobozeni: cestující v tranzitu, kteří musejí Chorvatsko opustit do 12 hodin; personál v oblasti dopravy; osoby, cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem, a v Chorvatsku nesetrvají déle než 12 hodin;  osoby cestující za účelem vzdělávání; pendleři; zdravotničtí pracovníci, výzkumníci ve zdravotnictví a pracovníci péče o seniory; diplomaté, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský personál, policisté, humanitární pracovníci a personál civilní ochrany při plnění svých povinností. Pokud cestující v tranzitu neopustí Chorvatsko do 12 hodin, automaticky se jim nařizuje domácí izolace.

Ostatní občané třetích zemí mohou do Chorvatska vstoupit pouze v nezbytných případech, nebo jde-li o cestující v tranzitu v trvání maximálně 12 hodin; personál v oblasti dopravy; pendlery; osoby cestující za účelem vzdělávání; zdravotnické pracovníky, výzkumníky ve zdravotnictví a pracovníky péče o seniory; diplomaty, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský personál, policisty, humanitární pracovníky a personál civilní ochrany při plnění jejich povinností.

Ostatní občané třetích zemí, jedná-li se o námořníky; osoby cestující z turistických důvodů a mající potvrzení o zaplaceném ubytování k hotelu, kempu či od soukromého pronajímatele, nebo potvrzení o pronajmutí plavidla, nebo o jiné formě turistického ubytování, nebo jsou vlastníky domu nebo plavidla v Chorvatské republice; osoby, které podaly žádost o povolení k práci a pobytu, včetně digitálních nomádů, pod podmínkou, že příslušný orgán vydal k jejich žádosti kladné rozhodnutí; osoby, cestující z důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem a hodlající v Chorvatsku strávit více než 12 hodin. mohou do Chorvatska vstoupit, pokud při vstupu předloží buď:

  • potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 metodou PCR, nebo antigenního rychlo-testu ze společného seznamu zemí EU zveřejněného Evropskou komisí, kdy od okamžiku testování do příjezdu na hraniční přechod neuplynulo více než 48 hodin,
    • potvrzení o očkování proti COVID-19, kdy uplynulo alespoň 14 dní od naočkování druhou dávkou, případně výjimečně první dávkou, jedná-li se o očkovací látku, kterou se očkuje v jediné dávce,
    • pozitivní PCR nebo antigenní rychlo-test ze společného seznamu zemí EU, kterým se potvrzuje, že se dotyčná osoba uzdravila z nákazy virem SARS-CoV-2, provedeného v průběhu uplynulých 180 dnů a staršího 11 dnů, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 vydané lékařem (možný vzor zde)

nebo jim bude nařízena domácí izolace v Chorvatsku při možnosti otestovat se metodou PCR nebo antigenním rychlo-testem. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

Osoby, které prodělaly COVID-19, mající o tom příslušné potvrzení, které byly po prodělání nemoci COVID-19 očkovány minimálně jednou dávkou vakcíny proti COVID-19, nemusí předkládat potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, případně jsou osvobozeny od karantény, pokud od očkování uplynulo méně než 5 měsíců.

Všechny osoby, přijíždějící ze zemí uvedených na seznamu států, u kterých se uplatňují zvláštní epidemiologická opatření, musí při vstupu předložit negativní PCT test ne starší 48 hodin a nařizuje se jim povinná domácí izolace v trvání 14 dnů. Trvání domácí izolace lze zkrátit provedením PCR testu, na vlastní náklady a v akreditovaném zařízení nejdříve 7. dne izolace, bude-li výsledek negativní.

Podmínky vstupu nemusejí splňovat osoby, přijíždějící do Chorvatska z humanitárních důvodů spojených s pomocí oblastem zasaženým zemětřesením (Sisacko-moslavinský kraj, Záhřebský kraj a Karlovacký kraj) mohou na základě předchozího souhlasu Štábu civilní ochrany Chorvatské republiky.

Při vstupu a pobytu v Chorvatské republice jsou všichni povinni dodržovat platná protiepidemická opatření a doporučení i pokyny Chorvatské správy veřejného zdraví.

Všem cizím občanům doporučujeme za účelem rychlejšího odbavení na hraničním přechodu předem ohlásit svůj příjezd prostřednictvím aplikace Enter Croatia.

Kompletní podmínky vstupu do Chorvatska od 1. do 15. května 2021 v anglickém jazyce naleznete zde. Zde si můžete rovněž ověřit, zda spadáte mezi výjimky z výše uvedených povinností při vstupu.