Praha, 26 července 2021

VSTUP DO CHORVATSKA OD 26. ČERVENCE 2021

V souladu s rozhodnutím Štábu Civilní ochrany Chorvatské republiky umožňuje od 1. července 2021 Chorvatsko volný vstup osobám s digitálním certifikátem o bezinfekčnosti proti nemoci covid-19 („EU covid pas“), které přijíždějí bezprostředně ze států, resp. regionů EU/Schengenského prostoru.

Ostatní cestující musí při vstupu předložit buď potvrzení o:

– očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna a Gamaleya, přičemž do Chorvatska lze vstoupit v období 22.–42. dne od aplikace první dávky vakcíny, nebo

– očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, přičemž do Chorvatska lze vstoupit v období 22.–84. dne od aplikace první dávky vakcíny, nebo

– očkování oběma dávkami vakcíny proti COVID-19 používané v členských státech EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), přičemž do Chorvatska lze vstoupit, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo maximálně 270 dní, nebo

– očkování jednou dávkou, jedná-li se o vakcínu aplikovanou v jediné dávce (Janssen/Johnson&Johnson), přičemž do Chorvatska lze vstoupit, pokud uplynulo minimálně14 dní a maximálně 270 dní od aplikace této dávky, nebo

– prodělání onemocnění COVID-19 (možný vzor zde), a aplikaci první dávky vakcíny v průběhu uplynulých 6 měsíců od počátku onemocnění COVID-19, pokud od naočkování uplynulo méně než 270 dní, nebo

– negativním PCR testu na SARS-CoV-2, ne staršího 72 hodin od okamžiku testování, nebo

– rychlém antigenním testu na SARS-CoV-2 ze Společného seznamu rychlých antigenních testů vzájemně uznávaných zeměmi EU a zveřejněného Evropskou komisí, kdy od okamžiku testování do příjezdu na hraniční přechod neuplynulo více než 48 hodin, nebo

– pozitivním PCR nebo rychlém antigenním testu ze Společného seznamu rychlých antigenních testů, kterým se potvrzuje, že se dotyčná osoba uzdravila z nákazy virem SARS-CoV-2, provedeného v průběhu uplynulých 270 dnů a staršího 11 dnů v den příjezdu na hraniční přechod, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 vydané lékařem (možný vzor zde),

nebo jim bude nařízena domácí izolace po příjezdu do Chorvatska při možnosti otestovat se PCR nebo rychlým antigenním testem. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

Děti mladší 12 let, cestující v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců, jsou osvobozeny od povinnosti předložit test, resp. podrobit se domácí izolaci, pokud rodiče, resp. jejich zástupci, s nimiž děti cestují, mají EU covid pas, negativní PCR nebo rychlý antigenní test, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19.

Uvedené podmínky platí pro občany států EU, resp. Schengenského prostoru, jejich rodinné příslušníky, občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem na základě Směrnice Rady EU o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (2003/109/ES z 25. 11. 2003), a držitele povolení k pobytu vyplývajícím z jiných směrnic EU nebo z národního práva, nebo držitele dlouhodobých víz, přijíždějí-li z třetích zemí. Od výše uvedených podmínek vstupu jsou osvobozeni: cestující v tranzitu, kteří musejí Chorvatsko opustit do 12 hodin od vstupu; personál v oblasti dopravy; osoby, cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem, a v Chorvatsku nesetrvají déle než 12 hodin;  osoby cestující za účelem vzdělávání; pendleři; zdravotničtí pracovníci, výzkumníci ve zdravotnictví a pracovníci péče o seniory; diplomaté, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský personál, policisté, humanitární pracovníci a personál civilní ochrany při plnění svých povinností.

Pokud cestující v tranzitu neopustí Chorvatsko do 12 hodin, automaticky se jim nařizuje domácí izolace.

Ostatní občané třetích zemí bude vstup do Chorvatska povolen pouze v nezbytných případech, nebo jde-li o cestující v tranzitu, kteří musejí Chorvatsko opustit do 12 hodin od vstupu; osoby, cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem, a v Chorvatsku nesetrvají déle než 12 hodin; personál v oblasti dopravy; osoby cestující za účelem vzdělávání; pendlery; zdravotnické pracovníky, výzkumníky ve zdravotnictví a pracovníky péče o seniory; diplomaty, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský personál, policisty, humanitární pracovníky a personál civilní ochrany při plnění jejich povinností.

Ostatní občané třetích zemí, jedná-li se o: osoby cestující z turistických důvodů a mající potvrzení o zaplaceném ubytování v hotelu, kempu či od soukromého pronajímatele, nebo potvrzení o pronajmutí plavidla, nebo o jiné formě turistického ubytování, nebo jsou vlastníky domu nebo plavidla v Chorvatské republice; osoby, které podaly žádost o povolení k práci a pobytu, včetně digitálních nomádů, pod podmínkou, že příslušný orgán vydal k jejich žádosti kladné rozhodnutí; cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem a hodlající v Chorvatsku setrvat déle než 12 hodin a námořníkům bude vstup do Chorvatska umožněn, pokud při vstupu předloží potvrzení o:

– očkování oběma dávkami vakcíny proti COVID-19 používané v členských státech EU, přičemž do Chorvatska lze vstoupit, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo minimálně 14 dní a maximálně 270 dní, nebo

– očkování jednou dávkou, jedná-li se o vakcínu aplikovanou v jediné dávce (Janssen/Johnson&Johnson), přičemž do Chorvatska lze vstoupit, pokud uplynulo minimálně14 dní a maximálně 270 dní od aplikace této dávky, nebo

– prodělání onemocnění COVID-19 (možný vzor zde), a aplikaci první dávky vakcíny v průběhu uplynulých 6 měsíců od počátku onemocnění COVID-19, pokud od naočkování uplynulo méně než 270 dní, nebo

– negativním PCR testu na SARS-CoV-2, ne staršího 72 hodin od okamžiku testování, nebo

– rychlém antigenním testu na SARS-CoV-2 ze Společného seznamu rychlých antigenních testů vzájemně uznávaných zeměmi EU a zveřejněného Evropskou komisí, kdy od okamžiku testování do příjezdu na hraniční přechod neuplynulo více než 48 hodin, nebo

– pozitivním PCR nebo rychlém antigenním testu ze Společného seznamu rychlých antigenních testů, kterým se potvrzuje, že se dotyčná osoba uzdravila z nákazy virem SARS-CoV-2, provedeného v průběhu uplynulých 270 dnů a staršího 11 dnů v den příjezdu na hraniční přechod, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 vydané lékařem (možný vzor zde), nebo

nebo jim bude nařízena domácí izolace po příjezdu do Chorvatska při možnosti otestovat se PCR nebo rychlým antigenním testem. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

Děti mladší 12 let, cestující v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců, jsou osvobozeny od povinnosti předložit test, resp. podrobit se domácí izolaci, pokud rodiče, resp. jejich zástupci, s nimiž děti cestují, mají EU covid pas, negativní PCR nebo rychlý antigenní test, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19.

Všechny osoby, přijíždějící ze zemí uvedených na seznamu států, u kterých se při příjezdu uplatňují zvláštní epidemiologická opatření, musí při vstupu předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin a nařizuje se jim povinná domácí izolace v trvání 14 dnů. Dobu trvání domácí izolace lze zkrátit provedením PCR testu na SARS-CoV-2, na vlastní náklady a v akreditovaném zařízení, nejdříve 7. dne izolace, bude-li výsledek negativní. To se týká i osob, přijíždějících ze států, které Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zařadilo na seznam zemí s vysokým a velmi vysokým výskytem onemocnění COVID-19 a které Chorvatský ústav veřejného zdraví zařadil na seznam států, u kterých se při příjezdu uplatňují zvláštní epidemiologická opatření.

Podmínky vstupu nemusejí splňovat osoby, přijíždějící do Chorvatska z humanitárních důvodů spojených s pomocí oblastem zasaženým zemětřesením (Sisacko-moslavinský kraj, Záhřebský kraj a Karlovacký kraj) mohou na základě předchozího souhlasu Štábu civilní ochrany Chorvatské republiky.

Při vstupu a pobytu v Chorvatské republice jsou všichni povinni dodržovat platná protiepidemická opatření a doporučení i pokyny Chorvatské správy veřejného zdraví. Shrnutí aktuálních protiepidemických opatření pro pobyt v Chorvatsku v českém jazyce naleznete na stránkách www.safestayincroatia.hr/cz.

Všem cizím občanům doporučujeme za účelem rychlejšího odbavení na hraničním přechodu předem ohlásit svůj příjezd prostřednictvím aplikace Enter Croatia.

Kompletní podmínky vstupu do Chorvatska od 26. července 2021 v anglickém jazyce naleznete zde. Ověřit, zda spadáte mezi výjimky z výše uvedených povinností při vstupu, nebo položit otázku, na kterou jste nenašli odpověď, můžete zde.